ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺪل راﻫﻨﻤﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺪون ﻧﺎﻓﯽ

CA کفشک مدل

کفشک سطح کار مستطیل  راهنما عقب  

CB کفشک مدل

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  راﻫﻨﻤﺎ وﺳﻂ

CC کفشک مدل

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﻄﺮی

CD کفشک مدل

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮔﺮد راﻫﻨﻤﺎ ﻗﻄﺮی

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر  ﮔﺮد ﻣﺪل راﻫﻨﻤﺎ وﺳﻂ

CH کفشک مدل

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺪل راﻫﻨﻤﺎ وﺳﻂ

AB کفشک مدل

کفشک سه صفحه‌ای سطح کار مستطیل

AC کفشک مدل

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺪل راﻫﻨﻤﺎ وﺳﻂ

AH کفشک مدل

کفشک سه صفحه‌ای سطح کار مستطیل

ﻓﻼﻧﭻ ﭼﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ مدل FL

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺪل راﻫﻨﻤﺎ وﺳﻂ

ﮐﻔﺸﮏ ﻓﻮﻻدی دو ﺻﻔﺤﻪ ای

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺪل راهنما عقب 

ﮐﻔﺸﮏ ﻓﻮﻻدی ﻣﺪل ﭼﺪﻧﯽ

ﮐﻔﺸﮏ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﻄﺮی

ﮐﻔﺸﮏ ﻓﻮﻻدی ﺧﺎص ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﭻ ﻓﻮﻻدی

ﮐﻔﺸﮏ ﻓﻮﻻدی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﭻ ﭼﺪﻧﯽ

× چطور می‌تونم کمکتون کنم ؟

با ما همراه باشید

info@araszanjan.com

+98 24 3246 2363

+98 24 32462163

عضویت در سایت

ما را پیدا کنید